OUR SERVICES

What TCINTEL Service

TCINTEL ให้บริการระบบงานบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบบ้านอัจฉริยะ ให้กับบ้านทุกๆ หลัง  โดยเรามีทีมงานที่มีความสามารถเต็มไปด้วยทักษะพร้อมทั้งประสบการณ์ที่ยาวนานและเรารองรับการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข(Corrective Maintenance) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance)เป็นต้น

pexels-binyamin-mellish-106399

งานซ่อมบำรุงแบบ CM

สำหรับงานบริการในส่วนนี้  เป็นให้บริการที่เน้นเข้าไปแก้ไขหลังการเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้ระบบ Smart Homeกลับมาทำงานได้เป็นปกติ โดยครอบคลุมในเรื่องการจัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับหมุนเวียนงานซ่อม สรุปขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

เรามีทีม  TC Call Center   ที่รับแจ้งจากลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง :

บริษัทฯ มีทีม Call Center ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน เพื่อรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง ซึ่งทีม Call Center ประกอบไปด้วยช่างเทคนิคจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับลูกค้ารวมถึงการนัดหมายกับลูกค้าเพื่อเข้าซ่อมแซมต่อไป

รูปแบบการเข้าปฏิบัติงานให้บริการซ่อมแซม :

ทีมงานของบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบปัญหาในเบื้องต้นและหากต้องมีการซ่อมแซม บริษัทฯ จะนำส่งใบเสนอราคาซ่อมแซม (ในกรณีที่ ไม่อยู่ในสัญญา) เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนดำเนินการ ภายหลังจากทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการวางบิลเรียกเก็บเงินต่อไป

pexels-jean-van-der-meulen-1457842

งานซ่อมบำรุงแบบ PM

 

สำหรับงานให้บริการในส่วนนี้  จะเป็นการให้บริการเข้าไปตรวจสอบระบบตามรอบที่ทางท่านได้แจ้งและทำสัญญากับทางเราไว้  เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ โดยบริษัทฯ จะจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงระบบ โดยกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษา ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกันกับลูกค้า สรุปขั้นตอนการให้บริการได้ดังนี้

การวางแผนการเข้าบริการบำรุงรักษา :

บริษัทฯ จะทำการสำรวจระบบที่จะให้บริการ เพื่อวางแผนการเข้าตรวจสภาพและบำรุงรักษาระบบต่างๆ และจัดทำรายการเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการเข้าตรวจสอบสภาพตามวาระร่วมกับลูกค้า

การเข้าตรวจสภาพ และบำรุงรักษาระบบ :

เมื่อถึงรอบการเข้าบริการบำรุงรักษา บริษัทฯ จะเข้าตรวจระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการที่ได้วางแผนการตรวจไว้ และหากพบส่วนที่ชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมทันที โดยหากต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือใช้อะไหล่ในการซ่อมแซมที่นอกเหนือจากสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อลูกค้าเพื่อขออนุมัติการดำเนินการก่อนที่จะทำการซ่อมแซม โดยทุกครั้งที่ทีมงานเข้าไปตรวจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะมีการจัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบและการซ่อมแซมนำเสนอต่อลูกค้า

เมื่อท่านกำลังมองหา  IoT Smart Home เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่อง ระบบบ้านอัจฉริยะ  TCINTEL เราคือทางเลือกและคําตอบของคุณ.  ทีม TCINTEL จะช่วยปรับเปลี่ยนทําให้บ้านของท่านเป็นบ้านอัจฉริยะเป็นเรื่องง่ายๆโดยราคาสมเหตผุล เป็นการเข้าปรับเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อเชื่อมต่ออปุกรณ์ Smart Home ต่างๆ  กับอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องรื้อหรือวางระบบไฟฟ้าต่างๆในบ้านใหม่  อัพเกรดบ้านธรรมดาเป็นบ้านอัจฉรยิะ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจาก TCINTEL เพื่อ ทําให้บ้านของท่านสามารถควบคมุได้ดังใจเพียงปลายนิ้วพร้อมทั้งปลอดภัยหายห่วง, สามารถเข้าถึงได้ง่ายทําให้การใช้พลังานอย่างมีประสิทธภิาพ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟ 10-30% โดยเป็น เทคโนโลยีแห่งอนาคต